Election Notices

Notice of Election

NOTICE IS HEREBY GIVEN that a General Municipal Election will be held in the City of San Gabriel on Tuesday, March 7, 2017 for the following Officers:

For (3) Members
of the City Council                                                         (Full term of four years)

For (1) City Clerk                                                           (Full term of four years)

For (1) City Treasurer                                                    (Full term of four years)

The nomination period for these offices begins on November 14, 2016 and closes on December 9, 2016 at 5:00 p.m.

If no one or only one person is nominated for an elective office, appointment to the elective office may be made as prescribed by § 10229, Elections Code of the State of California.

The polls will be open between the hours of 7:00 a.m. and 8:00 p.m.

Gloria Molleda, MMC
Chief City Clerk

Dated:       November 10, 2016  

Aviso de elección

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE DA AVISO que se celebrará una Elección Municipal General en la Ciudad de San Gabriel el martes 7 de marzo de 2017 para los siguientes cargos:

Para (3) miembros
del Concejo Municipal                                                     (Mandato completo de cuatro años)

Para (1) Secretario Municipal                                         (Mandato completo de cuatro años)

Para (1) Tesorero Municipal                                           (Mandato completo de cuatro años)

El periodo de nominación para estos cargos comienza a partir del 14 de noviembre de 2016 y cierra el 9 de diciembre de 2016 a las 5:00 p.m.

Si no se nominara a ninguna persona o sólo a una para un cargo electivo, podría efectuarse nombramiento al cargo electivo según lo dispuesto por el § 10229 del Código de Elecciones del Estado de California.

Las urnas estarán abiertas entre las horas de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.

Gloria Molleda, MMC
Jefe de la Secretaría Municipal

Fechada:       Noviembre 10, 2016  

選舉通告

特此通告聖蓋博市大選將於201737日週二在本市舉行全市大選,屆時選出下列選任職位:

(3) 位市議會
議員                                                                                任期四年

(1) 位市書記官                                                           (任期四年)

(1) 位市財政官                                                           (任期四年)

上述
選任職位的提名期為 2016 11 14 日至 1016 12 9 日下午 5 時。

如果沒有人或者只有一個人被提名競選選任職位
,則可以根據《加利福尼亞州選舉法》第10229條的規定任命該選任職位。

投票站將於上午
7 時至晚上 8 時開放。

Gloria Molleda, MMC
首席市書記官

日期
       20161110

THÔNG BÁO VỀ BẦU CỬ

NAY XIN THÔNG BÁO là một cuộc Tổng Tuyển Cử Thành Phố sẽ được tổ chức tại Thành Phố San Gabriel vào Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017 để tuyển cử cho các chức vụ sau đây:

Cho (3) Nghị Viên
Trong Hội Đồng Thành Phố                                            (Suốt nhiệm kỳ bốn năm)

Cho (1) Chánh Sự Thành Phố                                        (Suốt nhiệm kỳ bốn năm)

Cho (1) Thủ Quỹ                                                             (Suốt nhiệm kỳ bốn năm)

Thời gian đề cử cho các chức vụ này bắt đầu ngày 14 tháng 11, 2016 và kết thúc ngày 9 tháng 12, 2016 vào lúc 5g00 chiều.

Nếu không ai hoặc chỉ một người được đề cử cho chức vụ được tuyển cử thì sẽ có quyền được bổ nhiệm vào chức vụ tuyển cử đó theo quy định trong Điều § 10229 của Bộ Luật Tuyển Cử của Tiểu Bang California.

Các phòng phiếu sẽ được mở cửa từ 7g00 sáng đến 8g00 tối.

Gloria Molleda, MMC
Chánh Sự Thành Phố

Ngày: 10 tháng 11, 2016